Powerpipe Systems AB

Är du kvalitetsmedveten och vill arbeta i ett företag i ett företag som bidrar till den gröna omställningen? Då är du den vi söker!

 

Vår nuvarande HSEQ-chef har fått en ny spännande tjänst som ansvarig för hållbarhetsfrågor på koncernnivå och därför söker vi nu en strukturerad, mångsidig och analytisk kollega för att ta över rollen som HSEQ-chef för Powerpipe Systems AB.

Som HSEQ Manager kommer du att ingå i Powerpipes ledningsgrupp och ansvara för Säkerhet, Hållbarhet och Kvalitet genom samordning av projekt inom företaget med hjälp av ditt team och övriga kollegor inom företaget.

Arbetsuppgifterna som HSEQ chef är till sin karaktär både administrativa och praktiska. Powerpipe är ett litet företag inom ett stort multinationellt företag, The Kingspan Group. Lokalt behöver vi kavla upp ärmarna och få jobbet gjort, men vi drar också nytta av redan utvecklade lösningar och kompetens från koncernen.

Du har både interna och externa kontaktytor och du ska kunna se dig själv i en dynamisk miljö där din arbetsdag varierar från skrivbordsarbete till att vara i produktionen eller besöka kunder ute på en byggplats för fjärrvärmenät.

Du är baserad på vår fabrik i Hisings Kärra. Vissa resor förekommer. Främst för att träffa kunder i Sverige och Norge eller samordning och benchmarking med andra fabriker i Danmark, Finland och Polen.

Huvudarbetsgifter och ansvarsområden:

 • Underhåll och utveckling av vårt ledningssystem som omfattar ISO9001, ISO14001, ISO45001 och ISO50001 samt implementering av ISO37301 under 2024.
 • Ansvarig för interna och externa revisioner samt samordning av certifiering mot branschspecifika produktkrav.
 • Ansvarig för produktionsuppföljningstestning i eget labb samt att koordinera spårbarhetsdata från vår produktion och våra leverantörer.
 • Hantering av interna och externa avvikelser från den första samtalet till korrigerande åtgärder.
 • Månadsrapportering av de olika momenten i gruppens uppföljningsverktyg.
 • Personalledning av kvalitetsteamet som består av tre medarbetare.

Kvalifikationer

 • Relevant teknisk högskoleexamen.
 • 5 års erfarenhet av som kvalitets och miljöchef.
 • Van att arbeta både med praktiskt produktkvalitet samt mer administrativt med systemkvalitet.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare språk meriterande.

Personliga egenskaper

 • Hög social kompetens och professionell mognad.
 • God strategisk och analytisk förmåga.
 • Vara ett föredöme i att hålla på våra regler och rutiner.
 • Serviceminded vid interaktion med kunder, med bibehållet affärsmannaskap.
 • Du trivs i en familjär miljö där alla gör skillnad och hjälper till.
 • Du kan interagera positivt och professionellt oavsett organisatoriska nivåer.

 

Så varför välja att bli en del av Powerpipe Systems AB?
För som en del av vårt företag kommer du att upptäcka att Powerpipe Systems AB är mycket mer än rör. Vi erbjuder dig ett jobb som präglas av hållbarhet, energieffektivitet, digitalisering, innovation, personlig utveckling och mycket mer. Du kommer även att få en spännande roll i en internationell miljö.

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Stefan Janols på telefon +46-709-814944. Skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken, och senast den 10 oktober 2023. Ansökningar behandlas löpande och intervjuer kommer att hållas löpande.

 

____________________________________________________________________________________________________

Are you quality-conscious and want to work in a company in a company that contributes to the green transition? Then maybe you are the one that we are looking for!

 

Our current HSEQ manager has been given a new exciting position as responsible for sustainability issues on Group-level, and therefore, we are now looking for a structured, versatile and analytical colleague to take over the role as HSEQ Manager for Powerpipe Systems AB.

As HSEQ Manager, you will be a part of the Powerpipes management team and be responsible for Safety, Sustainability and Quality through coordination of initiatives within the company with the help of your team and other stakeholders.

The tasks as HSEQ Manager in its nature are both administrative and practical. Powerpipe is a small company within a large multinational corporation, The Kingspan Group. Locally we need to roll up our sleeves and get the work done, but we also benefit from already developed solutions and skills from the larger group.

Your interfaces are both internal and external and you must be able to see yourself in a dynamic environment and be prepared for a daily routine that can vary from desk work to being in the production or visiting customers at  a district heating network building site.

You are based at our factory in Hisings Kärra. The occasional travelling is to meet customers in Sweden and Norway or coordination and benchmarking with other factories in Denmark, Finland and Poland.

 

Main duties and responsibilities:

 • Maintenance and development of our management system covering ISO9001, ISO14001, ISO45001 and ISO50001 and implementation of ISO37301 during 2024.
 • Responsible for internal and external audits and coordinating certification against industry-specific product requirements.
 • Responsible for production follow-up testing in our own lab as well as to coordinate traceability data from our production and our suppliers.
 • Handling of internal and external complaints from the first call to corrective action.
 • Monthly reporting of the various elements in the group's follow-up tools.
 • Management of small quality team consisting of three blue collar employees

Qualifications

 • Relevant technical university degree.
 • 5 years' experience in a similar role e.g. as quality and environmental manager.
 • Experience in working with both practical product quality and more administrative system quality.
 • Good knowledge of Swedish and English in speech and writing. Additional languages ​​meritorious.

Personal qualities

 • High social competence and professional maturity.
 • Good strategic and analytical skills
 • Be an example in sticking to our rules and routines.
 • Service minded when interacting with customers, maintaining business acumen.
 • You thrive in a small organization where everyone makes a difference.
 • You can interact positively and professionally regardless of organizational levels.

 

So why choose to become a part of Powerpipe Systems AB?
Because as a part of our company, you will discover that Powerpipe Systems AB is much more than pipes. We offer you a job characterized by sustainability, energy efficiency, digitalization, innovation, personal development and much more. You will also get an exciting role in an international environment.

If you have any questions about the position, you are welcome to contact Managing Director, Stefan Janols, on phone +46-709-814944. Submit your application as soon as possible via the link, and no later than October 10, 2023.  Applications are processed continuously, and interviews will be held on an ongoing basis.

 

About the company:

Powerpipe Systems AB was founded in 1986, has approximately 60 employees and is the only Swedish manufacturer of pre-insulated district heating pipes. The production unit in Hisings Kärra, Gothenburg, annually manufactures more than 45,000 pipes and pipe parts for district heating pipe systems, mainly in Scandinavia, but also exports to other countries in Europe.   Read more at www.powerpipe.se

Powerpipe's strong core values ​​ honesty, commitment, responsibility and team spirit are based on local roots. We also have the strength of being part of a large global group, the Kingspan Group, with the same strong passion for sustainability.

Kingspan Group is a world leader in energy-saving solutions for the construction industry. Our mission is to contribute to a CO2 neutral future that focuses on both our planet and people's well-being. Kingspan operates in more than 80 countries and has more than 22,000 employees worldwide. Read more at www.kingspangroup.com

District heating is an important tool in the global climate fight for a sustainable world, and Powerpipe has been since the beginning being drivers in this area in close cooperation with customers and the research world such as RISE, Chalmers and other universities.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 timmar per vecka
Ort Hisings Kärra
Land Sverige
Referensnummer 2023/1
Publicerat 2023-09-11
Sista ansökningsdag 2023-10-10

Tillbaka till lediga jobb